Sep 26, 2016

Pindaan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355)AKTA 355

Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965
Tajuk panjang & Mukadimah.
Suatu Akta untuk memberi bidang kuasa kepada Mahkamah-Mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang - undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah hukum syarak.
[1hb April 1965]
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
Seksyen 1. Tajuk ringkas dan pemakaian.
(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965.
(2) Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi semua Negeri di Semenanjung Malaysia.
Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.
Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis:
Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.
Seksyen 3. Pengesahan.
Segala kesalahan di bawah hukum Syarak yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini berhubungan dengan Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia dan yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) (Pindaan dan Perluasan) 1989 berhubungan dengan Negeri-Negeri Sabah dan Sarawak telah dibicarakan oleh mana-mana Mahkamah yang disebut terdahulu hendaklah disifatkan telah dibicarakan dengan sah seolah-olah bidang kuasa yang berkenaan dengannya telah diberi kepada Mahkamah-Mahkamah tersebut oleh undang-undang Persekutuan.
SENARAI PINDAAN
Butir-butir di bawah seksyen 7(ii) dan (iii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 (Akta 1)

Undang-undang
yang meminda
Tajuk Ringkas
Berkuatkuasa
dari
Akta A612
Akta Mahkamah Syariah
(Bidang kuasa Jenayah)
(Pindaan) 1984
1 Januari 1984
Akta A730
Akta Mahkamah Syariah
(Bidang kuasa Jenayah)
(Pindaan dan Perluasan) 1989
5 Mei 1989
Akta A996
Akta Tafsiran (Pindaan)1997
24 Julai 1997

SENARAI PINDAAN YANG DIBUAT OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG DI BAWAH SEKSYEN 6 AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968 (AKTA 1)

Peruntukan
Butir-butir pindaan
Kuasa
Meminda
s. 1 (2) . .
Perkataan "Malaysia Barat" menggantikan perkataan "Negeri-Negeri Melayu"
s. 6 (1) (iii)
Keseluruhan
Akta
(Tiada berkaitan)


Kini Akta 355 berkenaan dicadangkan dipinda:

LIHAT PERBINCANGAN BERIKUT:
Sep 5, 2016

ReUnion Pelajar DPA ITM 1975-1978

Pada 19 Ogos 2016, seramai 17 bekas pelajar Diploma Pentadbiran Awam< Institut teknologi Mara sesi 1975-1978 (dan beberapa orang datang bersama ahli keluarga) telah mengadakan re-union pertama, yang diadakan di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Aktiviti bermula jam 11 hingga 4.30 petang, dengan masing-amsing bertanya kabar, mencerita kisah lama, dan berkelakar mengusik, sambil menjamu selera. Alhamdulillah acara berjalan amat baik.

Sahabat-sahabat yang hadir adalah:
Ibrahim Ahmad
Zaki Mahmud
Suhana Mohd Salleh
Hamidah Kusnan
Azizah Nordin
Fatimah Abdul Rahman
Rauf Puteh
Abdul Aziz Hussin
Saufi Daud
Halim Daud
Mohd Fuzi Mohd Tabot
Fauziah Ismail
Sabariah Roslan
Rosnani Asmat
Norizan Mohd Sham
Khalilah Mohd Yasin 
Mohd Arif Ahmad Tarmizi

Dirakamkan sebahagian aktiviti tersebut:


Membantu Rumah Anak Yatim, Sik

Pada sabtu 3 September 2016, saya dan Abang Azizan (NGO dari Sungai Petani) mengunjungi Rumah Anak Yatim Islam, Kg. Banggol Derdap, Sik, Kedah bagi menyampaikan sumbangan derma orang ramai dalam bentuk kewangan, makanan dan bahan-bahan bacaan untuk Pusat Sumber mereka (sumbangan Penerbit USM, kedai Koperasi USM, dan orang-orang perseorangan), dan pakaian.
Berikut beberapa rakaman aktiviti berkaitan:


Sep 4, 2016

Gelagat Staf Keselamatan

Gambar di bawah saya rakam pada jam 10.29 malam, jumaat 19 Ogos 2016 di Stesyen KLIA Express di KL Sentral.

Apa tanggapan anda terhadap gelagat staf keselamatan tersebut?