Aug 18, 2017

Bangunan Berstrata: Isu Kebocoran Antara Tingkat

Salah satu isu dan masaalah yang kerap berlaku pada bangunan berstrata adalah berkaitan kebocoran antara tingkat. Berikut iktisar tindakan oleh pihak yang terkilan dan Pesuruhjaya Bangunan:

AKTA 757
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013
 Tarikh Persetujuan Diraja            5 Februari 2013
Tarikh diterbitkan dalam Warta  8 Februari 2013
Tarikh mula berkuatkuasa ditetapkan     1-6-2015 [P.U. (B) 231/2015, berkuat kuasa di Negeri Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Perak, Perlis dan Selangor] 1-6-2015 [P.U. (B) 237/2015 berkuat kuasa di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya] 12-6-2015 [P.U. (B) 248/2015 berkuat kuasa di Negeri Pulau Pinang]Q1
Adakah Orang berkenaan “Pemilik”
Seksyen 2 Akta Pengurusan Strata 2013.
Tafsiran
"pemilik" mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985;
Seksyen 4 Akta Hakmilik Strata 1985 (Pindaan 2016)
"pemilik" merujuk kepada pemilik petak, iaitu orang atau badan yang pada masa itu didaftarkan sebagai pemilik sesuatu petak, dan juga kepada pemilik sesuatu blok sementara, iaitu orang atau badan yang pada masa itu didaftarkan sebagai pemilik sesuatu blok sementara melainkan jika diperuntukkan dengan nyata selainnya;
[Pin Akta A1290; s 4(l)]

P.U. (A) 107
AKTA PENGURUSAN STRATA 2013
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaran dan Pengurusan) 2015
Bahagian XV
KEBOCORAN ANTARA TINGKAT
55. Maksud kebocoran antara tingkat
56. Notis bahawa petak terbabit dengan kebocoran antara tingkat
 57. Pemeriksaan petak terbabit
58. Perkara untuk dipertimbangkan dalam menentukan penyebab kebocoran
59. Perakuan pemeriksaan
60. Kebocoran antara tingkat disebabkan oleh kecacatan kemahiran kerja dsb., dalam masa tempoh liabiliti kecacatan
61. Kebocoran antara tingkat disebabkan oleh atau dikenal pasti berpunca daripada suatu petak
62. Kebocoran antara tingkat disebabkan oleh atau dikenal pasti berpunca daripada harta bersama atau harta bersama terhad
63. Akses
64. Rujukan kepada Pesuruhjaya


Kebocoran antara tingkat disebabkan oleh atau dikenal pasti berpunca daripada suatu petak

61. (1) Jika kebocoran antara tingkat disebabkan oleh atau dikenal pasti berpunca daripada suatu petak atau mana-mana bahagian daripadanya, pembeli, pemunya petak atau pemilik petak itu, tanpa prejudis kepada haknya untuk mendapatkan indemniti dari mana-mana pihak lain, hendaklah mengambil semua langkah perlu untuk membaiki kebocoran antara tingkat itu dalam masa tujuh hari dari penerimaan Borang 28.

AKTA PENGURUSAN STRATA 2013
Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015
BORANG 28
[Peraturan 59]
PERAKUAN PEMERIKSAAN KEBOCORAN ANTARA TINGKAT/
*KEROSAKAN KEPADA DINDING DUA PIHAK
Nama kawasan pemajuan
*No. Petak/ No. Unit terbabit
No. Bangunan/ No. Blok
Nama *pemunya petak/*pemilik petak terbabit
Nama orang atau badan yang menguruskan bangunan dan harta bersama dalam kawasan
pemajuan (contohnya *pemaju/*badan p e n g u r u s a n b e r s a m a / * p e r b a d a n a n
pengurusan/*perbadanan pengurusan subsidiary yang dilantik oleh Pesuruhjaya)

Kepada:
Nama dan alamat pemunya petak/*pemilik petak terbabit.
dan
Nama dan alamat pihak yang bertanggungjawab untuk membaiki kebocoran antara tingkat/*kerosakan pada dinding dua pihak.
1. Saya/Kami,…………………*pemaju/*badan pengurusan bersama/*perbadanan pengurusan/*perbadanan pengurusan subsidiari yang dilantik oleh Pesuruhjaya di bawah subseksyen 86(1)/subseksyen 91(1) Akta Pengurusan Strata 2013, sebagai orang atau badan yang menyenggara dan menguruskan bangunan dan harta bersama di atas dalam kawasan pemajuan di atas dengan ini mengesahkan bahawa kami telah menerima suatu notis dari *pemunya petak/*pemilik petak terbabit di atas pada …………………
2. Selaras dengan peraturan 57 Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015, kami telah pada …………..……………. menjalankan suatu pemeriksaan ke atas petak terbabit/*petak/*unit lain No. ………..……../*harta bersama/*harta bersama terhad.
3. Kami telah menentukan bahawa penyebab kebocoran antara tingkat/* kerosakan kepada dinding dua pihak itu adalah disebabakan kecacatan yang berikut—
………………………………………………………… [secara ringkas terangkan kecacatan yang menyebabkan kebocoran antara tingkat/*kerosakan kepada dinding dua pihak].
4. Kami telah menentukan bahawa pihak yang bertanggungjawab untuk membaiki kecacatan yang menyebabkan kebocoran antara tingkat/*kerosakan kepada dinding dua pihak itu ialah …………………………………………. [Nyatakan nama dan alamat pihak yang bertanggungjawab dan *no. petak/*no. unit, jika berkenaan dengan]
Bertarikh:……………………………………………………….
………………………………………………………………………
Tandatangan penandatangan yang diberi kuasa bagi *pemaju/*badan pengurusan bersama/*perbadanan pengurusan/*perbadanan pengurusan subsidiari/ejen pengurusan yang dilantik oleh pesuruhjaya, yang menjalankan pemeriksaan
Nama:…………………………………………………………………….
No. K.P./No. Passport:……………………………………………….....
Jawatan:…………………………………………………………………

(2) Sekiranya langkah-langkah yang dinyatakan dalam subperaturan 61(1) tidak dilaksanakan, mana-mana pemaju, badan pengurusan bersama, perbadanan pengurusan atau perbadanan pengurusan subsidiari atau ejen pengurusan yang dilantik oleh Pesuruhjaya di bawah subseksyen 86(1) atau 91(3) Akta, mengikut mana-mana yang berkenaan dengan, hendaklah secepat yang dapat dilaksanakan mengambil semua langkah perlu untuk membaiki kebocoran antara tingkat itu dan hendaklah mengenakan caj dan mendapatkan semua kos dan perbelanjaan dari pihak yang bertanggungjawab untuk membaiki kebocoran itu.
Seksyen 86. Pelantikan ejen pengurusan oleh Pesuruhjaya
(1) Jika—
(a) suatu keadaan di bawah perenggan 19(2)(b) berlaku; atau
(b) selepas siasatan sewajarnya dijalankan oleh Pesuruhjaya atau seseorang yang dilantik olehnya berdasarkan suatu aduan yang dibuat kepada Pesuruhjaya oleh seseorang pembeli atau pemilik atau mana-mana orang atau badan yang lain yang mempunyai kepentingan dalam suatu petak, yang berdaftar atau selainnya, Pesuruhjaya berpuas hati bahawa penyenggaraan dan pengurusan sesuatu bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak atau mana-mana bangunan atau tanah yang dipecah bahagi dan harta bersama tidak dijalankan dengan memuaskan oleh pemaju, badan pengurusan bersama, perbadanan pengurusan atau perbadanan pengurusan subsidiari, mengikut mana-mana yang berkenaan,
Pesuruhjaya boleh melantik, melalui pemberitahuan bertulis, seorang atau lebih untuk bertindak sebagai ejen pengurusan untuk menyenggarakan dan menguruskan bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak atau mana-mana bangunan atau tanah yang dipecah bahagi dan harta bersama itu bagi suatu tempoh yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya.

Seksyen 91. Penamatan perjanjian pengurusan
(3) Sekiranya perjanjian pengurusan ditamatkan, Pesuruhjaya boleh melantik seorang ejen pengurusan yang lain untuk menyenggarakan dan menguruskan bangunan atau tanah itu bagi suatu tempoh yang dinyatakan oleh Pesuruhjaya.

Akses
Peraturan 63.
(1) Orang atau badan yang menjalankan pemeriksaan ke atas petak terlibat atau mana-mana petak lain dan harta bersama atau harta bersama terhad di bawah peraturan 57 atau dalam menjalankan kerja untuk membaiki kebocoran antara tingkat itu, hendaklah mempunyai akses kepada petak terlibat, manamana petak lain, harta bersama atau harta bersama terhad dengan notis bertulis tujuh hari.
  (2) Mana-mana pembeli, pemunya petak, pemilik atau penghuni petak yang terlibat atau mana-mana petak lain yang gagal memberikan akses kepada petak yang terlibat atau petak lain kepada orang atau badan yang menjalankan pemeriksaan menurut subperaturan (1) melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit atau penjara tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya sekali.
(3) Keperluan untuk notis di bawah subperaturan (1) tidak terpakai dalam apa-apa keadaan kecemasan, dan akses dengan cara kekerasan boleh dilaksanakan.
  Aug 8, 2017

HAZIM FIQRI Cucu Baruku

Pada Isnin 17 Julai 2017 (23 Syawal 1438H), bertempat di Hospital Selayang, Selangor, lahirlah cucu saya yanag ke 4, bernama Hazim Fiqri bin Luqman Nulhaqem:


video

Pada Jumaat 4 Ogos 2017, saya menziarahi Hazim Fiqri di rumah atoknya (sebelah ibunya) di Jengka 24, Jengka, Pahang
Ya Allah, kami mendoakan semoga Hazim Fiqri menjadi seorang lagi umat Islam yang bagus sifat dan agamanya, dan mendapat kehidupan yang baik, rezeki yang melimpah, dan kehidupan yang sempurna. InsyaAllah.

Aug 7, 2017

Retreat Akta 605 Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)

Pada 25 hingga 26 Julai 2017, pihak Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) menjemput saya mengendalikan "Retreat Akta 605" untuk pegawai-pegawai kanan MPOB, bertempat di Dewan Sawit, Ibupejabat MPOB, Bangi, Selangor. Retreat tersebut mengandungi ceramah, bengkel, tugas kumpulan (kajian kes), persembahan peserta, dan Q & A, serta perbincangan dengan Timbalan Ketua Pengarah MPOB dan saya.
Gambar-gambar berikut menerangkan hal retreat tersebut:

Aug 6, 2017

"Perniagaan" Yang MENGUNTUNGKAN

*PERNIAGAAN* YANG MENGUNTUNGKAN, antaranya, 
1. Memaafkan setiap orang, setiap masa, terutama meniatkannya sedemikian sebelum tidor, 
2. Memberi sedekah, walau pun sekadar berwajah manis dan dengan senyuman,
3. Menderma, walaupun sebiji tamar,
4. Menasihati, ingat memperingatkan, dan saling menasihati, walaupun sekadar menyebar salam,
5. Menyampaikan kalimah Allah SWT, walaupun sekadar satu Ayat (Al-Qur'an)
6. Mengeratkan persahabatan, dan persaudaraan, demi Islam,
7. Menghentikan (termasuk tidak menyebarkan) aib orang lain.

InsyaAllah...

Jun 22, 2017

Pentingnya SAHABATSatu hadis riwayat Abu Dawud, menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda: 

"Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat orang-orang yang bukan Nabi, dan bukan pula Syuhada. Tetapi para Nabi dan syuhada cemburu pada mereka di hari kiamat nanti, disebabkan kedudukan yang diberikan Allah kepada mereka"

Seorang Sahabat bertanya:

"Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami, siapa mereka yang dimaksudkan itu? Agar kami dapat turut mencintai mereka"  

Lalu Rasulullah SAW menjawab:

Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai, mengasihi dan menyayangi kerana Allah SWT tanpa adanya hubungan darah, keluarga dan nasab di antara mereka. Demi Allah, wajah-wajah mereka pada hari itu bersinar bagaikan cahaya di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka tidak takut di saat manusia takut, dan mereka tidak sedih di saat manusia sedih"

Jun 3, 2017

Manis Mangga Harumanis Yang Ceritanya Makin Kurang ManisIni adalah pokok harumanis yang sedang berbuah lebat, dan buahnya dibungkus (gambar diambil di Kampung Semadong, Perlis pada 30 Mei 2017):


Jabatan Pertanian Negeri Perlis, http://pertanian.perlis.gov.my/index.php/ms/berita-aktiviti/217-mangga-harumanis-perlis-telah-didaftarkan-sebagai-harta-intelek (28 Mei 2017), membuat kenyataan berikut:

MANGGA HARUMANIS PERLIS TELAH DIDAFTARKAN SEBAGAI HARTA INTELEK

Mangga Harumanis Perlis Jabatan Pertanian Negeri Perlis telah didaftarkan sebagai Harta Intelek sejak 2 Ogos 2011 lagi.
Kualiti,Reputasi atau Ciri Lain
Mangga Harumanis Perlis merupakan klon mangga MA 128 dan merupakan antara baka mangga terbaik di Malaysia.Mangga Harumanis Perlis mendapat namanya daripada aromanya yang harum dan rasanya yang manis.Mangga harumanis memerlukan musim kemarau iaitu dari Januari hingga Mac untuk berbunga(Stress Period).Musim Mangga Harumanis Perlis adalah singkat iaitu hanya sebulan atau sebulan setengah dalam setahun.Faktor ini membuatkan Mangga Harumanis Perlis berbeza dengan mangga lain kerana pengeluaran dan pasaran mangga harumanis adalah sangat terhad.
Pokok Mangga Harumanis Perlis mendapat panjagaan yang rapi dan dikawal selia oleh Jabatan Pertanian Negeri Perlis bagi menjaga kualiti buahnya . Jabatan Pertanian telah memperkenalkan pembalut khas yang mempunyai lapisan dalam gelap,dihujungnya pula tersedia dengan dawai bagi memudahkan petani mengikat tangkai buah selepas dibalut dan memberikan hasil mangga harumanis yang cukup memuaskan iaitu bersih dan segar.
Sepohon Mangga Harumanis Perlis boleh menghasilkan antara 200 hingga300 biji buah mangga harumanis akan digredkan mengikut berat menggunakan mesin penggred kemudian dibasuh dan menjalani rawatan air panas bagi mengelak jangkitan kulat.Setelah kering ,buah mangga harumanis diperam selama 72 jam dan hanya selepas itu,buah mangga harumanis akan digred.
Mangga Harumanis Perlis adalah unik kerana ianya akan mengeluarkan aroma yang harum apabila masak dan isinya berwarna oren kekuningan.Lazimnya Mangga Harumanis Perlis enak dimakan begitu sahaja tetapi boleh juga dimakan bersama pulut dan dijadikan jus untuk minuman istimewa.
Dengan keistimewaan tersendiri dan kualiti yang baik ,Mangga Harumanis Perlis telah berjaya mendapat permintaan tinggi di kalangan rakyat Malaysia dan menembusi Pasaran Jepun.


Utusan Malaysia. Utusan Online. 18 Julai 2011 membuat laporan seperti berikut:
Tanaman harumanis diperhebat
Laporan oleh ZAINU’L AZHAR ASH’ARI dan KHAIRUNNISA SULAIMAN

BENTUK dan rupanya cukup menggiurkan. Aromanya pula pasti menawan hati sesiapa saha dan akan membuka selera untuk menikmatinya. Itulah kehebatan harumanis, sejenis mempelam dari Perlis yang kini menjadi kegilaan atau menimbulkan keghairahan ramai tidak kira di mana sahaja. Sama ada di makan begitu sahaja atau dihidang bersama pulut, keenakan harumanis tetap memukau. Sebab itu ia menggamit kehadiran ramai ke Perlis walaupun musimnya hanya sekali dalam setahun. Musimnya pula cukup singkat. Hanya sebulan atau sebulan setengah dalam setahun. Sebab itu ia membuatkan ramai yang tidak sabar malah sanggup berebut-rebut untuk mendapatkan harumanis. Walaupun musimnya kali ini baru sahaja berakhir, ramai masih bertanyakan tentang harumanis khususnya di kalangan penduduk luar negeri Perlis. Faktor tersebut juga menyebabkan pengeluaran dan pasaran harumanis sentiasa tidak mencukupi setiap tahun sehingga membuatkan agensi terlibat memikirkan langkah tertentu untuk menampung permintaannya yang tinggi. Bagi tahun ini, segala-galanya bermula pada penghujung April sehingga Jun apabila orang ramai berpesta’meraikan kedatangan harumanis yang sekali gus menyebabkan harganya meningkat. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Koperasi Negeri Perlis, Sabry Ahmad mempunyai jawapan mengenai keistimewaan harumanis yang kini bukan sahaja digemari di dalam negeri malah ‘menyeberangi’ lautan sehingga ke Jepun. Beliau menjelaskan, seindah namanya, mempelam tersebut cukup manis dan enak dimakan jika ia masak cukup tempohnya atau setelah mengeluarkan aroma yang harum.“Apabila ia mengeluarkan aroma yang harum, mempelam ini sudah boleh dimakan. Disebabkan rasanya yang manis itulah antara faktor ia digelar harumanis. Selain itu, keunikan harumanis ialah kerana kulitnya tetap hijau walaupun sudah masak. Ia tidak boleh dimakan sewaktu masih muda atau dibuat jeruk kerana rasanya akan menjadi masam, jelasnya. Pada tahun lalu, Perlis mengeluarkan kira-kira 244 tan metrik harumanis yang bernilai RM 1.17 juta meliputi tanaman di kawasan seluas 257.9 hektar. “Musim ini pengeluaran harumanis sebanyak 400 tan metrik dengan setiap tahun dirancang pertambahan pengeluaran sebanyak 200 hektar setahun,” tambah beliau. Walaupun pengeluarannya meningkat, namun masih belum mencukupi untuk menampung permintaan. Bayangkan belum pun habis musim, harumanis yang dijual di Jabatan Pertanian Negeri Perlis di Bukit Bintang, Sungai Batu Pahat sudah kehabisan stok. “Begitu juga dengan hasil tanaman pengusaha harumanis di Perlis masih gagal menampung keperluan semasa yang kian meningkat saban tahun,” tambah beliau. Saiz negeri yang kecil, hanya berkeluasan 810 kilometer persegi atau 81,713.90 hektar, tentulah agak sukar untuk menambah kawasan penanaman harumanis. Justeru, tenaga pelbagai agensi seperti Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) serta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) digembleng untuk mencari kaedah mengatasi kekurangan harumanis setiap tahun. Antara pilihan ialah mempergunakan seluas-luasnya kawasan penanaman di samping menggalakkan penduduk negeri paling kecil di Malaysia itu sekurang-kurangnya menanam sepohon harumanis. Ladang-ladang terbiar dipulihkan. Pokok-pokok yang tidak berhasil ditebang untuk ditanam semula dengan harumanis bagi meningkatkan pengeluaran. Kerajaan negeri memperuntukan RM1.8 juta setahun untuk membangunkan industri harumanis dengan sasaran tanaman seluas 1,000 hektar menjelang 2015,”kata beliau. Begitu juga dengan penjagaan tanaman harumanis, Jabatan Pertanian memperkenalkan pembalut khas yang diimport bagi menjaga kualiti buahnya. Memang buah yang mula keluar dari pokok akan dibalut. Lazimnya dengan kertas suratkhabar. Tetapi ia lebih berkualiti jika dibalut dengan pembalut khas yang dipasarkan oleh Jabatan Pertanian. Pembalut baru ini mempunyai lapisan dalam gelap, di hujungnya pula tersedia dengan dawai bagi memudahkan petani mengikat tangkai buah selepas dibalut dan hasilnya cukup memuaskan kerana ia (harumanis) nampak bersih dan segar,”kata beliau.
Di samping itu, kata beliau, kerajaan negeri menerusi Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan Jabatan Pertanian Negeri Perlis mendaftarkan nama harumanis Perlis sebagai harta intelek. Pendaftaran ini untuk mengesahkan bahawa harumanis yang berkualiti hanya mempelam dari Perlis berdasarkan kesesuaian muka bumi selain menjaga reputasinya. Menerusi pendaftaran harta intelek, barulah tindakan boleh diambil ke atas peniaga yang menjual mempelam jenis lain tetapi menggunakan nama harumanis,”kata beliau.

http://ww1.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2011&dt=0718&pub=Utusan_Malaysia&sec=Agrobiz&pg=ag_01.htm

Warna buah, saiz buah dan isinya amat mengujakan..Isinya ada yang kemerah-merahan, dan ada yang kuning kekuningan...

BERNAMA 27 Mac 2016 nelaporkan...
Harga ladang bagi mempelam harum manis musim 2016 bermula April ini dijangka mencecah tidak kurang daripada RM25 sekilogram berbanding antara RM18 hingga RM23 sekilogram mengikut gred tahun lepas.

Pengarah Jabatan Pertanian Perlis, Zulkepli Amin Jusoh berkata kenaikan itu ekoran kemerosotan pengeluaran akibat fenomena El Nino yang melanda negara sejak Disember tahun lepas.
Beliau berkata selain itu, ia juga sejajar dengan kos upah membalut buah, penjagaan dan mendapatkan air untuk menyiram pokok pada musim kemarau.
Katanya musim panas tidak menjejaskan pokok harum manis yang mengeluarkan bunga tetapi hujan dalam bulan Januari lepas telah menyebabkan bunga atau putik tumbuhan itu luruh.
“Oleh sebab itu kita menjangka harga tahun ini lebih tinggi selain berat buah setelah diperam susut 15 hingga 20 peratus. Jadi, peniaga terpaksa menjual lebih tinggi bagi menampung kerugian mereka,” katanya.
Beliau ditemui pemberita selepas pelancaran kempen peningkatan hasil padi dan penggunaan benih padi sah oleh Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Perlis, Ahmad Bakri Ali di sini hari ini.
Zulkepli Amin berkata kesan hujan pada Januari lepas menimpa lebih 50 peratus pokok harum manis yang sedang berbunga termasuk ladang di Bukit Bintang dan Bukit Air milik Jabatan Pertanian Perlis.
Beliau berkata kejadian seumpama itu pernah berlaku pada 1978 dan 1997 mengakibatkan pengeluaran terjejas teruk.
Pengeluaran musim ini dijangka sebanyak 1,600 tan metrik sahaja berbanding lebih 3,000 tan metrik bernilai lebih RM60 juta tahun lepas, tambahnya. – BERNAMA 27 Mac 2016


Portal ISLAM & MELAYU PADA 28 Mac 2016 (http://www.ismaweb.net/2016/03/harga-mempelam-harum-manis-khabarnya-sehingga-rm40-sekilogram-tahun-ini/) pula melaporkan seperti berikut:

Harga mempelam harum manis khabarnya sehingga RM40 sekilogram tahun iniARAU, Isnin – Mempelam harum manis yang menjadi ’emas’ bagi peladang di Perlis khabarnya bakal dijual sehingga mencecah harga RM40 sekilogram bagi musim ini.
Peningkatan harga itu dikatakan disebabkan kemerosotan pengeluaran akibat cuaca yang anas berganda di negeri itu.
Selain itu, sambutan menggalakkan setiap tahun terhadap mempelam berkenaan juga menyebabkan harganya terus meningkat.
Sebelum ini, pada musim 2011 harga harum manis adalah sekitar RM16 hingga RM18 sekilogram (kg), tetapi meningkat RM17 hingga RM20 kg pada 2012.
Harganya terus meningkat antara RM20 hingga RM30 kg pada 2014; RM23 hingga RM35 (2014) dan RM26 hingga RM35 kg (2015).
Peladang menjangkakan harga siling mempelam harum manis tahun ini boleh mencecah sehingga RM40 sekilogram.
Sementara itu, Jabatan Pertanian Perlis pula menjangkakan harga mempelam itu tidak kurang RM25 sekilogram mengikut gred tertentu.
Pengarah Jabatan Pertanian Perlis, Zulkepli Amin Jusoh, berkata selain keadaan cuaca uang menjejaskan pengeluaran, kos juga bertambah sejajar peningkatan upah membalut buah, penjagaan dan mendapatkan air untuk menyiram pokok pada musim kemarau.
“Oleh sebab itu kita menjangka harga tahun ini lebih tinggi selain berat buah setelah diperam susut 15 hingga 20 peratus. Jadi, peniaga terpaksa menjual lebih tinggi bagi menampung kerugian mereka,” kata kepada pemberita selepas pelancaran kempen peningkatan hasil padi dan penggunaan benih padi sah di sini, hari ini.
Pengeluaran musim ini dijangka sebanyak 1,600 tan berbanding lebih 3,000 tan bernilai lebih RM60 juta tahun lepas.

Pada 1 Jun 2017, seorang sahabat mengemukakan gambar "harumanis" yang dibelinya secara "atas talian" berikut kepada saya, dan beberapa sahabat mempertikaikan bahawa ini adalah harumanis...
RTM melalui TVI Slot Agro Jurnal pada 12 Februari 2015 telah menyiarkan:
Buah Mangga Harum Manis Perlis Harumanis Agro Jurnal
video 


Isu Terbaru Harumanis Yang "Kurang Manis":
1. Seorang kawan memberitahu saya pada 28 Mei 2017, bahawa sahabatnya seorang pemborong/penjual buah yang meletakkan 3 raga besar buah harumanis di satu keramaian/pesta di Arau, Perlis, tak dapat menjual walaupun sebiji, dan orang yang lalulalang cuma menjeling, menjengok sahaja buah harumanisnya. Walhal, harga yang ditawarkan amat murah, iaitu RM15 sekilogram. 
2. Ada kes pembeli dari Kuala Lumpur yang singgah di satu gerai buah di tepi jalan Kuala Perlis-Kangar, telah membeli 5 kilogram buah harumnanis, dan telah kembali untuk mengembalikan buah tersebut kerana katanya, "Masam".
3. Terdapat banyak kes yang saya dapat tahu, pekebun harummanis memetik buah yang belum cukup tua, dan memeramyua dengan menggunakan bahan pemeram karbait. Akibatnya buah tersebut kurang harum dan kurang manis (dan difahamkan boleh membahayakan kesihatan pemakannya).
4. Ada pekebun yang menggunakan "terlebih" racun makhluk perosak pada perdu pokok harumanis yang sedang berbuah, dan menyembur racun makhluk perosak pada buah harumanis, demi mendapatkan buah harumanis yang bagus (tiada tebukan kumbang, atau ulat buah).
5. Cerita terkini awal Jun 2017, terdapat juga pekebun harumnanis yang sanggup menjual buah RM10 sekilogram biah harumnanis dari kebunnya (mungkin buah klon yang bukan harumanis sebenar?)(atau "harumanis siam"?)
6. Banyak tempat, termasuk dalam kawasan institusi/agensi kerajaan yang menanam harumanis, dan sedang berbuah, terpaksa berjaga malam, bercekang mata, kerana wujud "pemampas harumanis (kutip buah tak kira tua atau muda) pada malamnya.
7. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sudah merebak amat banyak kawasan di Perlis yang ditanam pokok harumanis. Beberapa penduduk Perlis yang saya temui pada awal Jun 2017 meluahkan kerisauan bahawa, "tidak mustahil beberapa tahun lagi, buah harumanis akan menjunam harganya kerana bekalan berlebihan". 
8. Banyak juga kes dimana penjual anak benih harumanis telah menjual pokok harumanis yang kurang/tidak berkualiti kepada pembeli (biasanya yang datang dari luar Perlis).

Mungkinkah cerita harumanis Perlis ini akan menjejaki cerita dokong Kelantan (terutamanya), Pahang dan Terengganu, dimana pada sekitar tahun 1980an dan awal 1990an, harganya mencecah RM8 sekilogram. Ramai yang "geram" dan maka ramailah yang menanam dokong, dan akibatnya pada tahun 2000an, harganya pernah jatuh ke RM1 sekilogram, dan menjadi "baja tanah" kerana terlalu banyak dan tidak ada pembeli, kerana ramai yang sudah ada kebun, termasuk saya (he he he...)Ini berita 12 Jun 2017:

Petani terpaksa bakar harumanis
Oleh ZAID MOHD. NOR
dan MEGAT LUTFI MEGAT RAHIMMusa (dua dari kanan) dan isterinya, Zainab Hasim (kanan) melayan pelanggan yang datang ke ladang mereka untuk membeli harumanis di Santan, Padang Besar kelmarin

PADANG BESAR – Para petani harumanis di Perlis mengalami kerugian besar berjuta-juta ringgit pada tahun ini kerana berlaku lambakan buah dan penurunan mendadak harga harumanis yang memaksa sesetengah mereka membakar hasil ladang masing-masing untuk mengelakkan ancaman penyakit.
Malah lebih buruk, buah harumanis yang dipetik terpaksa dijual pada harga serendah RM10 sekilogram kepada peraih dan RM15 kepada pembeli akibat lambakan di pasaran pada bulan puasa selain faktor kelemahan pemasaran.
Fenomena itu cukup mengejutkan kepada pengusaha ladang harumanis berbanding zaman kemuncak pada tahun 2015 apabila seorang petani mampu mengaut untung dengan menjual harumanis pada harga RM50 sekilogram.
Menurut seorang pekebun, Musa Darus, 75, dia tidak menyangka tahun ini merupakan ujian terbesar bagi dirinya dan pengusaha lain kerana permintaan merosot teruk lebih 70 peratus sehingga menyebabkan banyak buah terbiar busuk di pokok.
Musa berkata, 133 pokok mempelam harumanisnya mengeluarkan hasil kira-kira lima tan (5,000 kilogram) tahun ini, namun malangnya 2.5 tan terpaksa dibiarkan busuk di pokok dan terpaksa dibakar bagi mengelakkan penyakit yang mengancam pokok lain.