Sep 26, 2016

Pindaan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965 (Akta 355)AKTA 355

Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1965
Tajuk panjang & Mukadimah.
Suatu Akta untuk memberi bidang kuasa kepada Mahkamah-Mahkamah yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang - undang Negeri bagi maksud membicarakan kesalahan-kesalahan di bawah hukum syarak.
[1hb April 1965]
MAKA INILAH DIPERBUAT UNDANG-UNDANG oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen dan dengan kuasa daripadanya, seperti berikut:
Seksyen 1. Tajuk ringkas dan pemakaian.
(1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965.
(2) Akta ini hendaklah terpakai hanya bagi semua Negeri di Semenanjung Malaysia.
Seksyen 2. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah.
Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang-orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam oleh orang-orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis:
Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman-hukuman tersebut.
Seksyen 3. Pengesahan.
Segala kesalahan di bawah hukum Syarak yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta ini berhubungan dengan Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia dan yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) (Pindaan dan Perluasan) 1989 berhubungan dengan Negeri-Negeri Sabah dan Sarawak telah dibicarakan oleh mana-mana Mahkamah yang disebut terdahulu hendaklah disifatkan telah dibicarakan dengan sah seolah-olah bidang kuasa yang berkenaan dengannya telah diberi kepada Mahkamah-Mahkamah tersebut oleh undang-undang Persekutuan.
SENARAI PINDAAN
Butir-butir di bawah seksyen 7(ii) dan (iii) Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 (Akta 1)

Undang-undang
yang meminda
Tajuk Ringkas
Berkuatkuasa
dari
Akta A612
Akta Mahkamah Syariah
(Bidang kuasa Jenayah)
(Pindaan) 1984
1 Januari 1984
Akta A730
Akta Mahkamah Syariah
(Bidang kuasa Jenayah)
(Pindaan dan Perluasan) 1989
5 Mei 1989
Akta A996
Akta Tafsiran (Pindaan)1997
24 Julai 1997

SENARAI PINDAAN YANG DIBUAT OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG DI BAWAH SEKSYEN 6 AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968 (AKTA 1)

Peruntukan
Butir-butir pindaan
Kuasa
Meminda
s. 1 (2) . .
Perkataan "Malaysia Barat" menggantikan perkataan "Negeri-Negeri Melayu"
s. 6 (1) (iii)
Keseluruhan
Akta
(Tiada berkaitan)


Kini Akta 355 berkenaan dicadangkan dipinda:

LIHAT PERBINCANGAN BERIKUT:
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.